DENNE SIDE ER FORÆLDET - BRUG WWW.SJID.DK

Skovfugleprøve ÅK

FMR

Her kan du finde Fælles Markprøveregler, lige til at downloade og printe ud.

Klik her

Skovfugleprøve Åben Klasse

Skovfugleprøve Åben klasse

Formål og afvikling

Formålet er at fremme interessen for skovjagt med stående jagthunde og at vurdere de deltagende hundes jagtlige egenskaber i skov.
Ved jagtlige egenskaber forstås vildtfinderevne, letførlighed med god kontakt til fører og udnyttelse af vind og terræn.
Læs evt. den fulde tekst af ”Markprøvernes formål” her. (Adm.Kap.1)

Afvikling

Prøven arrangeres som en 1-dages prøve om foråret eller om efteråret.
Et Hold dømmes af én eller to dommere.
På førskudsprøver er det hundeføreren, der betragtes som jægeren, uagtet skuddet afgives af dommeren. Dommeren/dommerne skal være i en sådan position, at han/hun kan overskue situationen, dvs. at skud skal afgives inden for en sådan afstand, at hundens reaktion på skud og den videre afvikling af situationen kan vurderes sikkert.

Adgangsbetingelser

Denne prøve er åben for alle stående jagthunde, der har opnået mindst 2. præmie åben-/brugsklasse. En tilsvarende præmiering opnået af en danskejet hund i Sverige, Norge eller Finland på lavland, er ligeledes adgangsgivende.
Hunden skal inden tilmeldelse være registreret i Dansk Hundestambog i DKK eller tilsvarende FCI-anerkendt stambog.
Ejeren og føreren af en tilmeldt hund skal være medlem af den arrangerende organisation/specialklub, medmindre denne dispenserer herfra.
For at deltage på prøve skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før prøvedatoen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. Dokumentation for vaccinationen medbringes. Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede iht. den til enhver tid gældende danske lovgivning. Hundens stambogscertifikat og ejerforholdsattest skal medbringes og forevises på forlangende.

Følgende hunde er udelukkede fra at deltage:

a) Kastrerede hanhunde og hanhunde med abnormt udviklede og fejlagtigt placerede testikler,
b) Drægtige tæver 35 dage/5 uger efter 1. parring og
c) Tæver med hvalpe under otte uger
d) Løbske tæver

Bedømmelsesgrundlag

Dommeren skal være opmærksom på og vurdere:

- Letførlighed
- jagtforstandigt søg i god kontakt med føreren
- hundens evne til at finde og tage stand for vildt
- fast stand
- villig og sikker avancering med rejsning af fugl til jagtbar skydning.

Hunden skal være under jagtmæssig kontrol i hele prøveperioden og vise ro i opflugt og skud. Der skydes kun over snepper og fasaner.
Rapportering er et plus. En meldt rapport fra fører skal altid afsluttes med en stand, som resulterer i en jagtbar situation, for at den kan tillægges vægt.
Enhver spontan, korrekt apportering af dødt, forendt eller synligt skadet vildt er positiv.

Færdigbedømt:

Hundenes prøvetid kan variere. Dommeren/dommerne vil tilstræbe, at en hund får mulighed for at vise, hvad den kan præstere. Dommeren/dommerne afgør, hvornår en hund er færdigbedømt. Afprøvningen af en hund bør stoppes, når hunden ikke længere kan opnå præmiering eller ikke yderligere kan forbedre sin præmiegrad, uanset hvad den senere måtte præstere

Præmiering

Der anvendes kvalitetsbedømmelse, og der kan tildeles ”1. præmie”, ”2. præmie”, ”3. præmie” ” og ”ingen præmie”. En hund, der ikke har haft chance for fugl, og hvis præstation i øvrigt har berettiget en 1. præmie, tildeles betegnelsen ”ikke for fugl” (IFF).
For enhver præmiering er det en forudsætning, at hunden mindst én gang i løbet af prøven selvstændigt har taget stand for fugl og bragt fuglen for bøssen, og at der i denne situation er skudt over hunden, efter at fuglen er lettet.
En hund, der kun har liggende stand, kan ikke tildeles 1. præmie.

1. præmie tildeles den hund, der har ydet en i princippet fejlfri præstation, har været afprøvet i mindst 2 slip og mindst haft en samlet sliptid på ca. 20 minutter. Endvidere skal den have vist rejsning. Arbejdet har stor jagtlig værdi.
2. præmie tildeles den hund, der på et enkelt punkt eller to ikke har ydet en fejlfri præstation.
Arbejdet har god jagtlig værdi.
3. præmie tildeles den hund, der på flere punkter har vist mangler. Arbejdet har nogen jagtlig værdi.
Dommeren/dommerne kan udpege prøvens bedste hund med 1. præmie. Denne tildeles ærespræmie som kvalitetstillæg til 1. præmien.

Championater

Skovfuglechampionat tildeles hunde, der opfylder følgende krav:

a) To gange 1. præmie på Skovfugleprøve, hvoraf den ene skal være med fældning af fugl.
b) Mindst én præmieringsværdig situation med skovsneppe
c) Opfylder kravene til titlen ”Jagtchampionat” eller ”Brugschampionat” i henhold til FMR, klik her. (ADM. KAP.4)

Praktiske bestemmelser i marken

Hundene afprøves enkeltvis.
Under afprøvningen må hundene bære klokke og farvet markeringsbånd/dækken. GPS, der i givet fald skal være sat på et dækken, kan anvendes til dommernes brug, hvis hundefører og dommere ønsker dette. Hvis der anvendes GPS, skal hunden også bære klokke.
Lodtrækningsnumrene angiver startrækkefølgen i 1. slip. Rækkefølgen må kun brydes af tvingende, grunde f.eks. dobbeltføring. I så tilfælde udtages hunden med næste lodtrækningsnummer. Når alle hunde har været afprøvet, kan dommeren uden hensyn til startrækkefølgen foretage supplerende afprøvning, indtil alle hunde er færdigbedømt.
For hunde, der er til afprøvning, kan dommeren forlange ethvert halsbånd, som skønnes at have en dressurmæssig effekt, aftaget. Føreren af en hund kan forlange, at hans/hendes hund må bære et smalt ”rendehalsbånd” i metal eller læder forsynet med hundetegn eller tilsvarende identifikation.
Hundeførere må ikke bære stok, dressurpisk eller lign. Dog kan dommeren tillade dårligt gående hundeførere at bruge stok, men i så fald skal denne anvendes, så hundene ikke påvirkes eller generes.
Afstraffelse af hunde må ikke finde sted under prøven. 
Dommeren kan undtagelsesvis tillade, at en hund under prøven skifter fører.
En hund må ikke trækkes tilbage fra prøven uden tilladelse fra dommeren, som i kritikken skal anføre årsagen hertil.
Ved koblingsordre skal hunden kaldes ind. Bedømmelsen er først afsluttet, når en hund er koblet. 
Tilskuere må følge med i terrænet med dommers og hundeførers accept.
Tilskuere må følge med i terrænet med dommers og hundeførers accept.

Føreren

Det forventes, at man som prøvedeltager opfører sig korrekt, herunder følger prøvelederens, dommerens og terrænlederens anvisninger. Hvis en prøvedeltager overtræder gældende regler og ordensforskrifter, modarbejder den prøvearrangerende organisations eller specialklubs interesser eller optræder utilbørligt, kan prøvelederen bortvise den pågældende fra prøven. Indberetning skal ske inden otte dage til organisationen/specialklubben, som beslutter, om sagen bør indbringes for DJU.
DJU kan nægte en dansk eller udenlandsk hundefører at stille på prøver arrangeret af DJU, organisationer, som DJU samarbejder med, eller af samarbejdende special-klubber, såfremt den pågældende i et andet land er blevet udelukket fra deltagelse i prøver der. En sådan udelukkelse fra prøver her i landet kan ikke ske for et længere tidsrum end fastsat i den udenlandske afgørelse.
For skader forvoldt af hunde har ejeren/føreren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Hunde, der deltager på prøver, skal derfor være behørigt ansvarsforsikrede.

En fører skal udelukkes fra prøven:
- hvis givne anvisninger under prøveforløbet ikke efterkommes.

En fører kan udelukkes fra prøven:
- hvis føreren trods henstilling fra dommeren fortsætter overdreven brug af fløjte og tilråb, samt anden utilbørlig optræden.
En bortvist deltager fortaber tilmeldingsgebyret.

Dommeren/dommerne

Inden for rammerne af DJU’s Regelsæt dømmer dommeren/dommerne efter sit/deres frie skøn. Dommerens/dommernes afgørelse er endelig og inappellabel.
Der skal være en terrænleder og kortmateriale til rådighed for dommerne.
Dommeren/dommerne må bedømme op til 10 hunde i løbet af dagen.
Ved fuglesituationer under uoverskuelige forhold kan dommeren/dommerne anvende en udnævnt uvildig observatør.
Dommeren/dommerne skal tilstræbe, at hundene afprøves i god vind.
Dommeren/dommerne bestemmer prøvetidens længde for den enkelte hund.
Efter første slip gives en kort mundtlig kritik.
Dommeren/dommerne afgør om skud skal afgives.

Dommeren/dommerne skal diskvalificere en hund:

- hvis den viser udpræget mangel på jagtlyst, er skudræd, vildtsky, udpræget nervøs
- hvis den er aggressiv over for andre hunde eller mennesker. I så tilfælde skal dette noteres på præmielisten
- hvis den preller
- hvis den forfølger og angriber husdyr. Tages et husdyr fx i rejsningen (hunden har fået ordre til at gå frem) eller under lignende uafvendelige forhold, bør hunden dog ikke diskvalificeres
- hvis den forfølger hårvildt. Hunden skal vise ubetinget respekt for hårvildt og husdyr, forstået på den måde, at hunden skal kunne fløjtes af
- hvis den søger med vedvarende halsen
- hvis føreren ikke holder sig bag hunden eller berører hunden under afvikling af en situation
- hvis den bevidst går fugl op
- hvis den nægter at rejse sin fugl

Dommeren/dommerne kan diskvalificere en hund:

- hvis den ikke respekterer kommando eller fløjte
- hvis hunden gentagne gange stiksøger
- i andre tilfælde efter dommerens skøn.

Vil du vide mere om dommerhvervet se her. (Adm.Kap.6)

Prøveleder

Organisationerne eller specialklubberne udpeger en prøveleder, som er prøvens øverste administrative myndighed, og eventuelle uklarheder omkring prøven skal afklares med denne.
Vil du vide mere om prøvelederens opgaver se her. (Adm.Kap.5)
Ønsker en prøvedeltager at klage over en prøves afvikling eller bedømmelse, skal vedkommende på prøvedagen og inden prøven forlades indgive en skriftlig klage med en kort angivelse af klagens indhold til prøvelederen. Prøvelederen indsender senest dagen efter prøven den skriftlige klage til DJU. Senest 8 dage efter prøven skal klageren indbetale et af DJU fastsat gebyr til DJU’s sekretariat, ellers afvises klagen. Klageren har i samme tidsrum mulighed for at sende en uddybning af klagen til DJU’s sekretariat.
Det skal understreges, at prøvelederen under selve prøven har beføjelse til at foretage en mere uformel form for klagebehandling dvs. bilæggelse af stridigheder.
Prøvelederen kan bortvise en deltager fra prøven, hvis ordensreglerne overtrædes, eller den arrangerende organisations interesser modarbejdes. I tilfælde af bortvisning skal prøvelederen foretage indberetning til den arrangerende organisation. Prøvelederen har ikke en selvstændig bemyndigelse til at bringe egentlige sanktioner i anvendelse, bortset fra som ovenfor nævnt adgangen til at bortvise en prøvedeltager. Bemyndigelse hertil har alene DJU.

Før indgivelsen af en klage, bør man orientere sig omkring:

- Kapitel 2. Administrative bestemmelser her (Adm.Kap.2)
- DJU’s sanktioner og procedureregler i disciplinærsager her

 

© 2024 DJURegler.dk.