DENNE SIDE ER FORÆLDET - BRUG WWW.SJID.DK

Slæb & apportering - Kontinentale

FMR

Her kan du finde Fælles Markprøveregler, lige til at downloade og printe ud.

Klik her

Slæb- og apporteringsprøve for kontinentale racer

Prøvens formål og afvikling

Slæb- og apporteringsprøven er en kvalifikationsprøve for hunde, der ønskes fremført i brugs- og vinderklasse. Vil du se den overordnede formålsparagraf for ”Regelsæt for prøver i DJU regi” så klik her. (Adm.Kap.1)

Prøven omfatter følgende discipliner:

 1. Apportering af kanin efter 250 meter slæb på mark.
 2. Apportering over dybt vand af to ænder, udlagt i siv eller tagrør.
 3. Apportering af to duer eller jagtbare hønsefugle, udlagt i høj vegetation.

Adgangsbetingelser

Prøven er åben for kontinentale racer, der på prøvedagen er min. 10 mdr. En hund, der to gange med 2 års eller større mellemrum har bestået en S&A-prøve, har ikke yderligere adgang til denne.

Hunden skal inden tilmeldelse være registreret i Dansk Hundestambog i DKK eller tilsvarende FCI-anerkendt stambog. Ejeren og føreren af en tilmeldt hund skal være medlem af den arrangerende organisation/specialklub, medmindre denne dispenserer herfra.

For at deltage på prøve skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før prøvedatoen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. Dokumentation for vaccinationen medbringes.

Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede iht. den til enhver tid gældende danske lovgivning. Hundens stambogscertifikat og ejerforholdsattest skal medbringes og forevises på forlangende.

Løbske tæver kan deltage efter aftale med Prøvelederen.

Følgende hunde er udelukkede fra at deltage:

 • kastrerede hanhunde og hanhunde med abnormt udviklede og fejlagtigt placerede testikler.
 • drægtige tæver 35 dage/5 uger efter 1. parring.
 • tæver med hvalpe under otte uger.

Generelle regler

For samtlige discipliner gælder, at tilfældigt begåede fejl ikke bør tillægges for stor betydning.
I alle discipliner anvendes apporteringsemner aflivet senest dagen før prøven.

Dommeren afgør, hvornår udskiftning af emnerne skal finde sted. Det er ikke tilladt selv at medbringe apporteringsemnerne.

I alle discipliner skal hunden siddende aflevere til førerens hånd efter dommerens tilladelse. Hvis hunden lader emnet falde umiddelbart ved føreren (indenfor hans rækkevidde), skal apporteringen betragtes som fuldført, men der tildeles hunden et eller to minuspoint afhængig af, om hunden sidder eller står.
Alle prøver skal afvikles således, at de ligner jagt mest muligt. Heraf følger, at hundens apportering af apporteringsemnerne på prøver kan foregå under vekslende omstændigheder, som kan være årsag til beskadigelse af vildtet. Derfor kan reglen om beskadigelse af apporteringsemne ikke nødvendigvis i enhver situation føre til diskvalifikation. Når hunden har afleveret apporteringsemnerne, skal disse undersøges af dommeren for evt. skader. Ved mindre rifter som ikke kan tilskrives hårdmundethed frikendes hunden. Afgør dommeren, at skader på apportemnet skyldes hårmundethed eller hundens tilbøjelighed til ”at plukke” i emnet, diskvalificeres hunden.
I alle discipliner er grebskifte tilladt, hvis hunden derved forbedrer sit greb, og når dette sker, uden at hunden direkte lægger apporteringsemnet fra sig. I så fald skal den ikke miste point, medmindre dette sker gentagne gange.

I alle discipliner gælder, at hvis en hund lægger apportemnet, vil enhver form for kontakt fra førerens side for at få den til at gennemføre apporteringen medføre diskvalifikation.
Hvis hunden forlader et fundet apportemne, fører det diskvalifikation.
Viser hunden tegn på skudrædhed, medfører det diskvalifikation.
Det er tilladt føreren at rose hunden og sige ”på plads” el. lign. og at anvende ordren ”hold fast” el. lign., men dommerne kan skønne, at for megen kommunikation med hunden kan være udtryk for usikkerhed, hvilket kan udløse et minuspoint. Hvis en hund er dumpet i en disciplin, afbrydes videre afprøvning.

Apportering af kanin efter 250 meter slæb på mark

Slæbterrænet skal være overskueligt. Alle typer af bundvegetation er brugbare. Slæbet lægges i medvind eller sidevind. Såfremt slæbet lægges i sidevind, skal strækningen fra 1. til 2. knæk lægges i medvind. Slæbets længde er 250 m, og der placeres 3 stokke i slæblinien (der må ikke benyttes flag). Slæbet skal have to knæk på ca. 130 grader. Første stok placeres ved startstedet. Anden stok placeres 20 m fra startstedet, hvortil føreren må følge sin hund. Efter yderligere 80 m i lige linje lægges første knæk. Efter yderligere 50 m lægges andet knæk, som markeres med tredje stok. Kaninen slæbes herefter i lige linie 100 m. Kaninen aflægges, og slæblæggeren fortsætter mindst 40 m helst videre ud og placerer sig skjult i terrænet.

Kaninslæb

Tegning af kaninslæb - bane
 

Der skal være mindst 40 m mellem slæbene.
Føreren må under hundens arbejde blive stående ved 20-m stokken, og hunden skal herefter selvstændigt udrede sporet og apportere kaninen.
Hvis hunden har tab, men hurtigt finder sporet uden førerens indgriben, er udredningen i orden.

Omstart:

Hvis dommeren skønner, at hunden har mistet kontakten med sporet så meget, at den kun tilfældigt kan finde kaninen, skal han bede føreren kalde hunden tilbage, og denne skal da ubetinget starte helt forfra. Hvis dommeren forlanger omstart, når hunden er forholdsvis tæt på kaninen, bør dette ske således, at føreren har en reel chance for at bremse hunden og kalde den hjem, uden at den tilfældigt finder og apporterer kaninen.
Hvis hunden uopfordret kommer tilbage til føreren uden kaninen, skal den også starte helt forfra.
Omstart er kun tilladt én gang.

Hunden forbigår kaninen: Hvis hunden følger slæbet, men går forbi kaninen og hen til slæblæggeren og derfra så på sporet tilbage til kaninen (her skal gives en vis margin) og apporterer denne, må hunden ikke diskvalificeres, men kan tildeles et minuspoint.

Kontakt fra fører: Når hunden er ved kaninen, vil enhver form for kontakt fra føreren til hunden medføre diskvalifikation.
En hund, der uden at støtte sig til sporet kun tilfældigt finder kaninen, apporterer denne og bringer den til føreren, kan ikke bestå prøven.
Når hunden er på vej tilbage med kaninen, er det tilladt føreren over for hunden at markere sin placering.

Bedømmelse af apportering af kanin: Der kan tildeles 1 minuspoint i hvert af følgende tilfælde:

 1. hvis hunden virker stærkt trykket eller viser manglende arbejdslyst,
 2. hvis hunden viser usikkerhed mht. at følge sporet,
 3. hvis hunden apporterer med udpræget dårligt greb,
 4. hvis hunden efter dommerens skøn gør sig skyldig i andre forseelser,
 5. hvis helhedsindtrykket knapt er tilfredsstillende.

Der skal tildeles 1 minuspoint i hvert af følgende tilfælde:

f. hvis føreren efter 20 meter stokken kontakter hunden for at korrigere dens sporarbejde. Der mistes 1 point, hver gang hunden kontaktes.
g. hvis hunden skal starte om.
h. hvis hunden direkte lægger kaninen, men uopfordret tager den op.
i. hvis hunden ikke siddende afleverer kaninen i førerens hånd.

Apportering fra vand

 To ænder udlægges uset af hunden med en indbyrdes afstand på ca. 30 m i siv eller tagrør i en afstand af ca. 30 m fra standpladsen, således at hunden skal svømme mindst 20 m over dybt vand for at kunne gennemføre apporteringen.
Området, hvor ænderne er udlagt, udpeges for føreren.

Startstedet afmærkes med to stokke eller lign., der afgrænser førerens bevægelsesfrihed til siderne. Stokkene placeres i vandkanten med en indbyrdes afstand på ca. 10 m.
Det bør tilstræbes – evt. ved afmærkning – at ænderne kastes samme sted hver gang.
Så længe hunden arbejder energisk og lader sig dirigere i området, hvor ænderne ligger, skal der gives den rimelig tid til at løse opporteringsopgaven.
Apportordre er tilladt, indtil hunden af føreren kan ses med emnet. Da der altid kan være usikkerhed mht., hvorledes vinden svøber i terrænet, skal dommeren ikke, selvom han evt. kan se hunden, automatisk tildele den minuspoint, hvis den tilsyneladende går forbi emnet i god vind.
Aflevering skal ske ca. 5 m fra vandkanten.
Omstart er tilladt én gang for hver and.
En hund, der er i søg efter et apporteringsemne, kan måske uset af føreren komme på land og dermed uforvarende opsøge føreren. Når hunden i et sådant tilfælde startes på ny, skal det ikke automatisk betragtes som en omstart.
Hvis en hund efter at have apporteret lægger hjemturen over land, skal det kun koste point, hvis terrænets udformning gør hjemturen over land særlig uhensigtsmæssig.
Hvis føreren kaster en sten eller andre genstande for at animere/dirigere hunden, før den er begyndt at svømme, medfører dette, at hunden diskvalificeres. Det samme sker, hvis føreren kaster mere end én sten/genstand, når hunden svømmer.

Bedømmelse af apportering fra vand:

Der kan tildeles 1 minuspoint i hvert af følgende tilfælde:

 1. hvis hunden virker stærkt trykket og/eller er uvillig til at gå i vandet.
 2. hvis hunden viser dårlige svømmeegenskaber.
 3. hvis hunden udebliver uforholdsmæssigt længe efter forsøg på at kontakte den.
 4. hvis hunden apporterer med decideret dårligt greb (hoved, hale- eller vingefjer).
 5. hvis hunden efter dommerens skøn gør sig skyldig i andre forseelser.
 6. hvis helhedsindtrykket knapt er tilfredsstillende.

Der skal tildeles 1 minuspoint i hvert af følgende tilfælde:

g. hvis hunden ikke søger vedholdende og arbejdsvilligt,
h. hvis hunden ikke, eller kun ved meget højlydte og vedvarende kommandoer, lader sig dirigere.
i. hvis hunden, efter at den er kommet i vandet, vender tilbage til føreren eller går på land uden at have påbegyndt søget (omstart).
j. hvis føreren, når hunden svømmer, kaster en sten eller anden genstand for at dirigere/animere den svømmende hund.
k. hvis hunden direkte lægger anden, men uopfordret tager den op igen.
l. hvis hunden ikke siddende afleverer anden i førerens hånd.
m. hvis hunden apporterer begge ænder på en gang.

Apporteringen skal betragtes som værende i orden. Dog skal tildeles et minuspoint for grebsskifte.

En hund kan ikke miste point, fordi den ryster sig, når den kommer op af vandet.

Apportering fra høj vegetation

Apportering sker fra åbent land ind i en tilpas stor, ung grankultur eller i tætte løvtræer med høj bundvegetation, evt. en remise. Tjørne- og brombærkrat samt nældebevoksning skal undgås.
To duer udlægges uset af hunden ca. 5 m inde i bevoksningen med en indbyrdes afstand på ca. 15 m og i en afstand af mindst 30 m fra startstedet.
Duerne skal udlægges således, at apporteringen foregår i medvind eller skrå sidevind. Området, hvor duerne er udlagt, udpeges for føreren.
Startstedet afmærkes med to stokke eller lign., der afgrænser førerens bevægelsesfrihed til siderne. Stokkene placeres med en indbyrdes afstand på ca. 10 m.
Hvis føreren overskrider startlinien medfører det, at hunden diskvalificeres.
Skytten placerer sig ved den ene stok.
Det skal tilstræbes - evt. ved afmærkning – at duerne hver gang kastes samme sted, ligesom udlæggeren ved hver udlægning bør benytte samme ganglinie.
Under hundens arbejde er det tilladt at dirigere den med tegn og mådeholdende kommandoer.
Der skydes et skud i retning mod apportområdet, før hunden sendes ud for at apportere den anden due. Hunden skal være ukoblet og forholde sig rolig.
Så længe hunden søger energisk og lader sig dirigere i apportområdet, skal der gives den rimelig tid til at løse apporteringsopgaven.
Omstart er tilladt én gang for hver due.

Bedømmelse af apportering fra høj vegetation

Der kan tildeles 1 minuspoint i hvert af følgende tilfælde:

 1. hvis hunden virker stærkt trykket og/eller er uvillig til at gå i apportsøg.
 2. hvis hunden udebliver uforholdsmæssigt længe efter forsøg på at kontakt den.
 3. hvis hunden apporterer med et udpræget dårligt greb (hoved, hale- eller vingefjer).
 4. hvis hunden efter dommerens skøn gør sig skyldig i andre forseelser.
 5. hvis helhedsindtrykket knapt er tilfredsstillende.

Der skal tildeles 1 minuspoint i hver af følgende tilfælde:

f. hvis hunden ikke søger vedholdende og arbejdsivrigt.
g. hvis hunden ikke, eller kun ved meget højlydte og vedvarende kommandoer, lader sig dirigere i apportområdet. Apportordre er tilladt, indtil hunden af føreren kan ses med emnet.
h. hvis hunden skal starte om.

Ved omstart forstås, at føreren kalder hunden til sig og starter den som ved afprøvningens begyndelse.Dommeren kan anlægge det skøn, at en omstart er nødvendig.
Føreren kan selv vælge, at en omstart er nødvendig.

Da der altid kan være usikkerhed mht., hvorledes vinden svøber i terrænet, skal dommeren ikke, selvom han evt. kan se hunden, automatisk tildele den minuspoint, hvis den tilsyneladende går forbi emnet i god vind. Hvis en hund efter forgæves at have søgt apporteringsemnet søger tilbage mod startlinien, er det tilladt føreren at dirigere sin hund videre til apport. Dette må ikke betragtes som omstart. Søger hunden imidlertid helt hjem til føreren, evt. bag startlinien, skal dette betragtes som omstart.


i. hvis hunden direkte lægger duen, men uopfordret tager den op igen,
j. hvis hunden ikke siddende afleverer duen i førerens hånd,
k. hvis hunden ikke venter på førerens ordre til at starte apportsøget.
l. hvis hunden apporterer begge apportemner på en gang, skal apporteringen betragtes som værende iorden. Dog skal tildeles et minuspoint for grebsskifte. Der skal i så tilfælde efterfølgende foretages skudtest, hvor hunden skal være ukoblet og forholde sig rolig ved skudafgivelse.

Præmiering

1.For hver af de anførte tre discipliner anvendes en 10-pointskala.
For at bestå prøven, skal hunden sammenlagt opnå 25 point.
Ingen karakter må være under 7.

2.For at en hund kan bestå prøven, skal den apportere og hjembringe alle apporteringsemner til føreren.
Resultatet af prøven, ”bestået” eller ”ikke-bestået”, registreres på præmielisten og indføres i hundens præmieregister i DKK med angivelse af de for hver disciplin opnåede point.

Føreren

Det forventes, at man som prøvedeltager opfører sig korrekt; herunder følger prøvelederens, dommerens og terrænlederens anvisninger. Hvis en prøvedeltager overtræder gældende regler og ordensforskrifter, modarbejder den prøvearrangerende organisations eller specialklubs interesser eller optræder utilbørligt, kan prøvelederen bortvise den pågældende fra prøven. Indberetning skal ske inden otte dage til organisationen/specialklubben, som beslutter, om sagen bør indbringes for DJU.
DJU kan nægte en dansk eller udenlandsk hundefører at stille på prøver arrangeret af DJU, organisationer, som DJU samarbejder med, eller af samarbejdende special-klubber, såfremt den pågældende i et andet land er blevet udelukket fra deltagelse i prøver der. En sådan udelukkelse fra prøver her i landet kan ikke ske for et længere tidsrum end fastsat i den udenlandske afgørelse.
For skader forvoldt af hunde har ejeren/føreren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Hunde, der deltager på prøver, skal derfor være behørigt ansvarsforsikrede.

En fører skal udelukkes fra prøven:

- hvis givne anvisninger under prøveforløbet ikke efterkommes.

En fører kan udelukkes fra prøven:

- hvis føreren trods henstilling fra dommeren fortsætter overdreven brug af fløjte og tilråb, samt anden utilbørlig optræden.

En bortvist deltager fortaber tilmeldingsgebyret.
For skader forvoldt af hunde har ejeren/føreren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Hunde, der deltager på prøver, skal derfor være behørigt ansvarsforsikrede.

Dommer

Dommer udpeges af SAU.
Inden for rammerne af ”Regelsæt for prøver i DJU regi”, dømmer dommeren efter sit frie skøn. Dommerens afgørelse er endelig og inappellabel.
For hunde, der er til afprøvning, kan dommeren forlange ethvert halsbånd, som skønnes at have en dressurmæssig effekt, aftaget. Føreren til en hund kan forlange, at hans/hendes hund må bære et smalt ”rende-halsbånd” i metal eller læder forsynet med hundetegn eller tilsvarende identifikation.
Hundeførere må ikke bære stok, dressurpisk eller lign. Dog kan dommeren tillade dårligt gående hundeførere at bruge stok, men i så fald skal denne anvendes, så hunden ikke påvirkes eller generes.
Afstraffelse af hunde må ikke finde sted under prøven.
Dommeren kan undtagelsesvis tillade, at en hund under prøven skifter fører.
En hund må ikke trækkes tilbage fra prøven uden tilladelse fra dommeren.
Dommeren skal diskvalificere en hund, der er udpræget nervøs eller aggressiv over for andre hunde eller mennesker, eller som angriber husdyr.  Såfremt dommeren diskvalificerer en hund pga. aggressivitet, skal dommeren påføre betegnelsen ”diskvalificeret pga. aggressivitet” på præmielisten.

Vil du vide mere om dommerhvervet se her. (Adm.Kap.6)

Prøveleder

Organisationerne eller specialklubberne udpeger en prøveleder, som er prøvens øverste administrative myndighed, og eventuelle uklarheder omkring prøven skal afklares med denne. Vil du vide mere om prøvelederens opgaver se her. (Adm.Kap.5)
Ønsker en prøvedeltager at klage over en prøves afvikling eller bedømmelse, skal vedkommende på prøvedagen og inden prøven forlades indgive en skriftlig klage med en kort angivelse af klagens indhold til prøvelederen. Prøvelederen indsender senest dagen efter prøven den skriftlige klage til DJU. Senest 8 dage efter prøven skal klageren indbetale et af DJU fastsat gebyr til DJU’s sekretariat, ellers afvises klagen. Klageren har i samme tidsrum mulighed for at sende en uddybning af klagen til DJU’s sekretariat. Det skal understreges, at prøvelederen under selve prøven har beføjelse til at foretage en mere uformel form for klagebehandling dvs. bilæggelse af stridigheder. Prøvelederen kan bortvise en deltager fra prøven, hvis ordensreglerne overtrædes, eller den arrangerende organisations interesser modarbejdes. I tilfælde af bortvisning skal prøvelederen foretage indberetning til den arrangerende organisation. Prøvelederen har ikke en selvstændig bemyndigelse til at bringe egentlige sanktioner i anvendelse, bortset fra som ovenfor nævnt adgangen til at bortvise en prøvedeltager. Bemyndigelse hertil har alene DJU.

Før indgivelsen af en klage bør man orientere sig omkring:

- Kapitel 2. Administrative bestemmelser her (Adm.Kap.2)
- DJU’s sanktioner og procedureregler i disciplinærsager her.

 

© 2024 DJURegler.dk.