DENNE SIDE ER FORÆLDET - BRUG WWW.SJID.DK

Ræveslæbsprøve

FMR

Her kan du finde Fælles Markprøveregler, lige til at downloade og printe ud.

Klik her

Ræveslæbsprøve

Ræveslæbsprøve for kontinentale og engelske racer 

Prøvens formål og afvikling

Prøvens formål er at højne jagthundenes standard i den del af dressuren, der omfatter apportering af tungt vildt over stor afstand.
Vil du se den overordnede formålsparagraf for ”Regelsæt for prøver i DJU regi” så klik her. (Adm.Kap.1)

Prøven afvikles i skov eller skovlignende område, således at hunden skal arbejde selvstændigt uden støtte fra sin fører.
Frosne, men veloptøede ræve kan anvendes. Det bør tilstræbes, at der anvendes ræve af god kvalitet og nogenlunde ens størrelse, ikke over syv kg.
Slæbet har en længde på 300 m med knæk ved ca. 100 m og 200 m. Afstanden mellem slæbene skal være mindst 60 m.
Det skal understreges, at det ikke er hundens evner på spor, der skal bedømmes. Det er en apportering over lang afstand, hvor hunden støtter sig til det stærkt færtgivende slæb. Støder hunden vildt på sin vej frem til ræven, er det acceptabelt, hvis den kort forfølger dette, men den skal selvstændigt vende tilbage uden førers indgriben og fuldføre opgaven. Der må gerne bruges halsbånd på ræveslæbet.

Slæbet lægges af én person, men det fremmer prøvens afvikling, at der er to slæblæggere til disposition. Dommeren og slæblæggeren skal aftale en intern kommunikation, fx ved hjælp af walkie-talkie eller mobiltelefon.
Når slæblæggeren har aflagt ræven, fortsætter han ligeud mindst 15 m og skjuler sig. Slæblæggeren skal fra sit skjul kunne se hunden, når den er ved ræven og han skal omgående rapportere til dommeren, hvis hunden har været ved ræven og derefter forlader denne. I dette tilfælde afbrydes hundens afprøvning.

Adgangsbetingelser

Prøven er åben for kontinentale og engelske racer, der på prøvedagen er min. 10 mdr. Hunden skal inden tilmeldelse være registreret i Dansk Hundestambog i DKK eller tilsvarende FCI-anerkendt stambog. Ejeren og føreren af en tilmeldt hund skal være medlem af den arrangerende organisation/specialklub, medmindre denne dispenserer herfra.
For at deltage på prøve skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før prøvedatoen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. Dokumentation for vaccinationen medbringes.
Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede iht. den til enhver tid gældende danske lovgivning. Hundens stambogscertifikat og ejerforholdsattest skal medbringes og forevises på forlangende.
Løbske tæver kan deltage efter aftale med Prøvelederen.
Følgende hunde er udelukkede fra at deltage:

- kastrerede hanhunde og hanhunde med abnormt udviklede og fejlagtigt placerede testikler,

- drægtige tæver 35 dage/5 uger efter 1. parring

- tæver med hvalpe under otte uger.

Apportering af ræv efter 300 meter slæb

Inden afprøvningen starter, skal dommeren tydeligt udpege start-/afleveringsområdet for hundeføreren. Det er også indenfor dette område at ræven skal afleveres til førers hånd. Det er føreren, der afgør, om hunden skal aflevere siddende eller stående indenfor start-/afleveringsområdet.

Lægger hunden ræven ved førers fødder så denne skal række ud efter den, skal der trækkes point.
Lægger hunden ræven indenfor det udpegede startområde, men så fører skal flytte sig for at nå den, gives karakteren 3, 2 eller 1.
Hvis hunden ikke henter ræven, forlader ræven, eller smider den udenfor startområdet gives karakteren 0.
Har hunden gået 300 meter på sporet ud til ræven, apporteret denne og bragt den hele vejen tilbage indenfor start-/ afleverings-området, men ikke afleverer til føreres hånd, har det arbejde som hunden har vist alligevel en jagtlig værdi og det skal den have en karakter for. Føreren må følge sin hund evt. i line ca. 10 m ”bort fra startstedet (”anskudsstedet”). Hunden skal herefter selv udrede slæbet og bringe ræven uden indgriben fra førerens side. Dog er det tilladt føreren med ”begrænset” brug af armbevægelser at tilkendegive sin position over for hunden, når den er synlig for føreren på vej tilbage med ræven.
Såfremt hunden får tab og selv vender tilbage eller må kaldes ind til føreren, sættes den på sporet igen, men mister herved ét point. Såfremt dette gentager sig, sættes hunden på ny på sporet, og der trækkes i alt to point. Klarer den ikke slæbet tredje gang, afbrydes arbejdet, og hunden har mistet muligheden for at blive præmieret og opnå point. At hunden på vej tilbage med ræven skifter greb på denne, har ingen indflydelse på præmiegraden, blot det sker, uden at føreren griber ind.

Præmiering

For at bestå prøven, skal hunden have opnået mindst 2 point. Resultatet ”bestået” eller ”ikke bestået” samt karaktererne 4 til 0, fx ”Bestået med 4 point”, registreres på præmielisten og indføres i hundens præmieregister i DKK.

Karakteren 4 gives for den præstation, der helt lever op til reglernes krav. Arbejdet har fuld jagtlig værdi.

Karakteren 3 gives for den præstation, som med få mangler lever op til reglernes krav. Arbejdet har god jagtlig værdi og indikerer, at hunden oftest løser opgaven tilfredsstillende.

Karakteren 2 gives for den præstation, som er behæftet med ikke ubetydelige mangler i forhold til reglernes krav. Arbejdet har nogen jagtlig værdi men indikerer, at hunden oftest ikke løser opgaven tilfredsstillende.

Karakteren 1 gives for den meget mangelfulde præstation. Arbejdet indeholder dog så mange elementer fra reglernes krav, at det ikke kan betegnes som helt uden jagtlig værdi.

Karakteren 0 gives for den uantagelige præstation, der på ingen måde opfylder reglernes krav. Hundens arbejde er uden jagtlig værdi.

Føreren

Det forventes, at man som prøvedeltager opfører dig korrekt, herunder følger prøvelederens, dommerens og terrænlederens anvisninger. Hvis en prøvedeltager overtræder gældende regler og ordensforskrifter, modarbejder den prøvearrangerende organisations eller specialklubs interesser eller optræder utilbørligt, kan prøvelederen bortvise den pågældende fra prøven. Indberetning skal ske inden otte dage til organisationen/specialklubben, som beslutter, om sagen bør indbringes for DJU.
DJU kan nægte en dansk eller udenlandsk hundefører at stille på prøver arrangeret af DJU, organisationer, som DJU samarbejder med, eller af samarbejdende special-klubber, såfremt den pågældende i et andet land er blevet udelukket fra deltagelse i prøver der. En sådan udelukkelse fra prøver her i landet kan ikke ske for et længere tidsrum end fastsat i den udenlandske afgørelse.
For skader forvoldt af hunde har ejeren/føreren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning.
Hunde, der deltager på prøver, skal derfor være behørigt ansvarsforsikrede.

En fører skal udelukkes fra prøven:

- hvis givne anvisninger under prøveforløbet ikke efterkommes.

En fører kan udelukkes fra prøven:

- hvis føreren trods henstilling fra dommeren fortsætter overdreven brug af fløjte og tilråb, samt anden utilbørlig optræden.

En bortvist deltager fortaber tilmeldingsgebyret.

Dommeren

Inden for rammerne af DJU’s Regelsæt dømmer dommeren efter sit frie skøn.
Dommerens afgørelse er endelig og inappellabel.
Dommeren bestemmer prøvetidens længde for den enkelte hund.

Dommeren skal diskvalificere en hund:

- hvis den viser udpræget mangel på jagtlyst, vildtsky, udpræget nervøs.

 - hvis den er aggressiv over for andre hunde eller mennesker. I så tilfælde skal dette noteres på præmielisten.

- hvis den forfølger og angriber husdyr.

  Dommeren kan diskvalificere en hund:

- hvis den ikke respekterer kommando eller fløjte.

- i andre tilfælde efter dommerens skøn.

Vil du vide mere om dommerhvervet se her. (Adm.Kap.6)

Prøveleder

Organisationerne eller specialklubberne udpeger en prøveleder, som er prøvens øverste administrative myndighed, og eventuelle uklarheder omkring prøven skal afklares med denne. Vil du vide mere om prøvelederens opgaver se her. (Adm.Kap.5)
Ønsker en prøvedeltager at klage over en prøves afvikling eller bedømmelse, skal vedkommende på prøvedagen og inden prøven forlades indgive en skriftlig klage med en kort angivelse af klagens indhold til prøvelederen. Prøvelederen indsender senest dagen efter prøven den skriftlige klage til DJU. Senest 8 dage efter prøven skal klageren indbetale et af DJU fastsat gebyr til DJU’s sekretariat, ellers afvises klagen. Klageren har i samme tidsrum mulighed for at sende en uddybning af klagen til DJU’s sekretariat. Det skal understreges, at prøvelederen under selve prøven har beføjelse til at foretage en mere uformel form for klagebehandling dvs. bilæggelse af stridigheder. Prøvelederen kan bortvise en deltager fra prøven, hvis ordensreglerne overtrædes, eller den arrangerende organisations interesser modarbejdes. I tilfælde af bortvisning skal prøvelederen foretage indberetning til den arrangerende organisation. Prøvelederen har ikke en selvstændig bemyndigelse til at bringe egentlige sanktioner i anvendelse, bortset fra som ovenfor nævnt adgangen til at bortvise en prøvedeltager. Bemyndigelse hertil har alene DJU.

Før indgivelsen af en klage bør man orientere sig omkring:

- Kapitel 2. Administrative bestemmelser her (Adm.Kap.2)
- DJU’s sanktioner og procedureregler i disciplinærsager her.

 

© 2024 DJURegler.dk.