DENNE SIDE ER FORÆLDET - BRUG WWW.SJID.DK

DJU Apporteringsprøver

FMR

Her kan du finde Fælles Markprøveregler, lige til at downloade og printe ud.

Klik her

Efterskudsprøve - Apporteringsprøveregler

Efterskudsprøve kvalitetsklasse
Apporteringsprøveregler for jagthunde (DJU)

Prøvens formål og afvikling

Prøvens formål er at søge at højne jagthundenes standard i den vigtige del af dressuren, som omfatter apporteringen, og at animere hundeførerne til at arbejde mere med den del af dressuren, der ligger ”efter skuddet”.
Vil du se den overordnede formålsparagraf for ”Regelsæt for prøver i DJU regi” så klik her. (Adm.Kap.1)

Prøven deles i følgende discipliner:

 • Apportering af duer på land.
 • Apportering af hårvildt.
 • Apportering af fuglevildt fra vand.

Som apporteringsemner anvendes tamduer, gråænder og kolde kaniner (vægt ca. 1,5-2,5 kg). Hvis der i disciplinen vandapportering bruges duer, skal disse være tørre.

Adgangsbetingelser

Prøven er åben for alle jagthunderacer, uanset alder.
Hunden skal inden tilmeldelse være registreret i Dansk Hundestambog i DKK eller tilsvarende FCI-anerkendt stambog.
På prøver arrangeret af Danmarks Jægerforbundet (DJ) gælder dog den undtagelse, at hunde uden Dansk Hundestambog i DKK eller tilsvarende FCI-anerkendt stambog kan deltage. Disse skal dog være identificerbare (chipmærkede eller tatoverede) og have et startnummer udstedt af DKK inden tilmelding.
Ejeren og føreren af en tilmeldt hund skal være medlem af den arrangerende organisation/specialklub, medmindre denne dispenserer herfra.
For at deltage på prøve skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før prøvedatoen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. Dokumentation for vaccinationen medbringes. Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede iht. den til enhver tid gældende danske lovgivning. Hundens stambogscertifikat/DKK startnummer og ejerforholdsattest skal medbringes og forevises på forlangende.
Løbske tæver kan deltage efter aftale med prøvelederen.

Følgende hunde er udelukkede fra at deltage:

 • Kastrerede hanhunde og hanhunde med abnormt udviklede og fejlagtigt placerede testikler
 • Drægtige tæver 35 dage/5 uger efter 1. parring og tæver med hvalpe under otte uger
 • Bedømmelsesgrundlag

1. disciplin: apportering af duer på land

 DJU Fælles Markprøveregler - Skitse over duebane

1. Forklaring til duebanen
På tegn fra dommeren udkastes 50 meter fra startlinien umiddelbart efter hinanden to duer, samtidig med at to skud afgives med 9 mm startpistol. Duerne kastes således, at de falder med en indbyrdes afstand af 20 meter. Nedfaldsstedet skal markeres diskret med synlig afmærkning af forhåndenværende materiale (se skitsen), og således at duerne i forhold til hundens startplads falder i medvind eller sidevind.
Straks efter udkast af duerne begiver kasteren sig tilbage til startlinien.
Terrænet skal være så tilpas loddent (vegetationshøjde ca. 30 cm), at hunden fra startstedet ikke har mulighed for at se de udkastede duer.

Apporterings opgaven:
Fører og hund anbringer sig bag en afmærket startlinie, som føreren ikke må overskride under øvelsen (han/hun må dog bevæge sig fra side til side inden for afmærkningen). Hunden skal uden at være koblet ligge dæk eller sidde ved førerens side og må ikke berøres af denne, medens duer kastes og skud afgives. Hunden skal forholde sig rolig under udkast og skud.
Når fuglekasteren – i en bue – er tilbage ved startlinien, giver dommeren ved tegn hundeføreren tilladelse til at sende hunden af sted for apportering.
Hunden skal i tilpas hurtigt tempo og inden for rimelig tid finde og hente duerne.
Det er underordnet, hvilken af duerne hunden tager først. Duerne skal apporteres med et korrekt greb. Hunden skal siddende aflevere duerne i førerens hånd.
Begge duer skal apporteres, for at hunden kan bestå. Det er tilladt hunden at bringe begge duer på én gang, dog trækkes der 1 point.

 2. disciplin: Kaninapportering   

 

1. Forklaring til kaninbanen
Uset af hund og fører, ca. 40 meter fra startlinjen, udlægges en kanin i tilpas lodden dækning, således at den ikke er synlig for hund og fører. Stedet markeres diskret med synlig afmærkning af forhåndenværende materiale, så kaninen lægges samme sted hver gang. Dækningen må dog ikke være højere eller mere tæt, end at hunden, når den befinder sig ved kaninen, er synlig, således at det kan bedømmes, om hunden uden tøven apporterer, forbigår, ”nusser” kaninen eller lignende.
Kaninudlæggeren skal, når han/hun går ud med kaninen, sørge for at holde denne så højt, at fært ikke afsættes. Vejen frem og tilbage lægges i en bue uden om den egentlige bane (se skitsen)

Apporteringsopgaven:
Fører og hund anbringer sig bag en afmærket startlinie, som føreren ikke må overskride under øvelsen. (han/hun må dog bevæge sig fra side til side inden for afmærkningen).
Hunden skal uden at være koblet ligge dæk eller sidde ved førerens side og må ikke berøres af denne.
Når kaninudlæggeren er vendt tilbage til startlinjen, giver dommeren ved tegn føreren tilladelse til at starte sin hund. Skud afgives ikke her.  

3. disciplin: Apportering af fuglevildt fra vand

Skitse over vandapporteringsbane

Forklaring til vandapportering
Startstedet afmærkes med to stokke eller lign., startlinien, der afgrænser førerens bevægelsesfrihed til siderne. Stokkene anbringes i vandkanten med en indbyrdes afstand på ca. 10 m.
Fører og hund anbringer sig bag startlinien.
På tegn fra dommeren kastes fuglen (her afgives intet skud), således at den falder ca. 30 meter fra hundens startplads på dybt og åbent vand og sådan, at hunden fra startlinien har mulighed for at bemærke sig stedet, hvor fuglen falder (se skitsen). Straks efter udkastet træder kasteren væk fra bredden – om muligt ude af syne for den startende hund.
Hvis der bruges duer, skal disse være tørre.

Apporterringsopgaven:
På kommando fra føreren skal hunden villigt og uden tøven gå i vandet, svømme ud og inden for rimelig tid lade sig dirigere frem til fuglen, tage denne med et godt greb og så direkte som muligt svømme tilbage. Går hunden på vej ud i vandet et kortere stykke langs med land for derefter at svømme ud til fuglen, kan dette kun medføre pointtab, men ikke dumpning. Lægger hunden tilbageturen over land, medfører dette alene heller ikke dumpning.
Aflevering i førerens hånd skal ske, mens hunden sidder på land bag startlinjen (se skitsen).

Bedømmelse af de 3 discipliner:
Ved bedømmelsen tages hensyn til helheden og det idealbillede, man ønsker at se af en hund under apporteringen:

 • 1. lyst og energi i et godt anlagt apportsøg i tilpas størrelse og fart.
 • 2. bevidst søg ved næsens hjælp.
 • 3. god kontakt til fører, således at det fremgår, at hunden er veldresseret og villig lader sig dirigere.
 • 4. spontan og korrekt apportering (greb) og korrekt aflevering (siddende og i førerens hånd).     Det er ikke afgørende, om disciplinen afvikles på 4, 5 eller 6 minutter. Så længe hunden søger energisk og lader sig dirigere i området, hvor apporteringsemnet ligger, skal den gives en rimelig tid, som dog ikke må være mere end 10 minutter, inden dommeren giver koblingsordre.

 Minus point gives for:

 • 1. starturo (knaldapport).
 • 2. manglende lyst og energi i søget.
 • 3. dårlig kontakt til føreren og evne til at lade sig føre.
 • 4. for stort anlagt apportsøg med lan-ge afstikkere ud i terrænet.
 • 5. animering én gang til apportering, efter at hunden har lokaliseret apporteringsemnet.
 • 6. tøven og ulyst til at tage apporteringsemnet (roden og gnaskes).
 • 7. smider apporteringsemnet fra sig på vej tilbage til føreren (forbedring af greb er tilladt. såfremt det gøres uden at lægge apporteringsemnet).
 • 8. decideret dårligt greb (hoved, hale- eller vingefjer).
 • 9. nægter at sidde ved aflevering.
 • 10. apportkommando til hunden inden tilladelse fra dommeren.
 • 11. overdreven brug af fløjte og tilråb.
 • 12. begge duer bringes på én gang.
 • 13. hvis hunden ikke afleverer siddende.

Desuden i vand:

 • 14. trykker sig og viser ulyst til at gå ud i vandet.
 • 15. hunden vender af sig selv om på halvvejen for at vende tilbage til land.
 • 16. lægger tilbagevejen med fuglen over land.
 • 17. stenkast for at lede hunden mod apporteringsemnet. 
 • En hund kan ikke bestå, hvis:
 • 18. den er skudræd.
 • 19. føreren animerer den til apportering mere end én gang, efter at den har lokaliseret apporteringsemnet.
 • 20. den finder apporteringsemnet, men går fra det uden at tage det op.
 • 21. apporteringsemnet er groft beskadiget.
 • 22. føreren overskrider startlinjen.
 • 23. aflevering af det apporterede emne sker før hunden er bag startlinjen.

I hver af de tre discipliner har føreren ret til én gang at kalde sin hund af og helt tilbage til startlinjen og på ny at dirigere den ud.
Dirigering af hund fra startlinien med overdreven brug af tegn, fløjte eller tilråb kan kun medføre træk i point i øverste del af skalaen, men ikke dumpning, hvis ellers betingelserne er opfyldt. Dette gælder også for kanin- og vandapportering.
Det er tilladt føreren at rose hunden og sige ”på plads” el. lign. og at anvende ordren ”hold fast” el. lign., men dommerne kan skønne, at for megen kommunikation med hunden kan være udtryk for usikkerhed, hvilket kan udløse et minuspoint.
Aflevering må først ske på dommerens ordre.
For at opnå maks. point er det en betingelse, at apporteringen sker spontant, dvs. uden indgriben fra førerens side, når hunden har lokaliseret emnet. Det er herefter tilladt føreren at animere sin hund én gang til apportering, hvorved der tabes ét point. Ved yderligere animering til apportering dumper hunden. Dette gælder under hele afprøvningen.
Når hunden har afleveret apporteringsemnerne, skal disse undersøges af dommeren for skader. Ved evt. beskadigelse gælder følgende retningslinjer:

Alle prøver skal afvikles således, at de ligner jagt mest muligt. Heraf følger, at hundens apportering af apporteringsemnerne på prøver kan foregå under vekslende omstændigheder, som kan være årsag til beskadigelse af vildtet. Det har til følge, at reglen ikke skal bringes i anvendelse ved enhver mindre beskadigelse af eller rift i apporteringsemnet, men anvendes ved beskadigelser, som tilføjes emnet på grund af egentlig hårdmundethed eller hundens tilbøjelighed til ”at plukke” i emnet. Hvis dommeren kender hunden skyldig, dumper den.

Præmiering

I hver disciplin gives karakter fra 0-10 point. For at bestå prøven kræves, at hunden har opnået mindst fem point i hver af de tre discipliner.

Bestået:
10-9 point    udmærket
8-7 point      godt
6-5 point      acceptabelt

Ikke bestået:
4-3 point      mangelfuldt
2-0 point      uantageligt

Resultatet af prøven ”bestået” og opnåede points eller ”ikke bestået” registreres på præmielisten og indføres i hundens præmieregister i DKK. Opnåede point benyttes i forbindelse med afholdelse af racedyster samt tildeling af evt. ærespræmier og pokaler. Bortset fra skænkede ærespræmier uddeles der ikke præmier.

Føreren

Det forventes, at du som prøvedeltager opfører dig korrekt, herunder følger prøvelederens, dommerens og terrænlederens anvisninger. Hvis en prøvedeltager overtræder gældende regler og ordensforskrifter, modarbejder den prøvearrangerende organisations eller specialklubs interesser eller optræder utilbørligt, kan prøvelederen bortvise den pågældende fra prøven. Indberetning skal ske inden otte dage til organisationen/specialklubben, som beslutter, om sagen bør indbringes for DJU.
DJU kan nægte en dansk eller udenlandsk hundefører at stille på prøver arrangeret af DJU, organisationer, som DJU samarbejder med, eller af samarbejdende special-klubber, såfremt den pågældende i et andet land er blevet udelukket fra deltagelse i prøver der. En sådan udelukkelse fra prøver her i landet kan ikke ske for et længere tidsrum end fastsat i den udenlandske afgørelse.
For skader forvoldt af hunde har ejeren/føreren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Hunde, der deltager på prøver, skal derfor være behørigt ansvarsforsikrede.

En fører skal udelukkes fra prøven:

 • hvis givne anvisninger under prøveforløbet ikke efterkommes.
 • hvis føreren trods henstilling fra dommeren fortsætter overdreven brug af fløjte og tilråb, samt anden utilbørlig optræden.
 • En bortvist deltager fortaber tilmeldingsgebyret.
 • For skader forvoldt af hunde har ejeren/føreren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Hunde, der deltager på prøver, skal derfor være behørigt ansvarsforsikrede.

Dommeren

Inden for rammerne af ”Regelsæt for prøver i DJU regi”, dømmer dommeren efter sit frie skøn. Dommerens afgørelse er endelig og inappellabel.
For hunde, der er til afprøvning, kan dommeren forlange ethvert halsbånd, som skønnes at have en dressurmæssig effekt, aftaget. Føreren til en hund kan forlange, at hans/hendes hund må bære et smalt ”rende-halsbånd” i metal eller læder forsynet med hundetegn eller tilsvarende identifikation.
Hundeførere må ikke bære stok, dressurpisk eller lign. Dog kan dommeren tillade dårligt gående hundeførere at bruge stok, men i så fald skal denne anvendes, så hunden ikke påvirkes eller generes.
Afstraffelse af hunde må ikke finde sted under prøven.
Dommeren kan undtagelsesvis tillade, at en hund under prøven skifter fører.
En hund må ikke trækkes tilbage fra prøven uden tilladelse fra dommeren.
Dommeren skal diskvalificere en hund der er udpræget nervøs eller aggressiv over for andre hunde eller mennesker, eller angriber husdyr.  Såfremt dommeren diskvalificerer en hund pga. aggressivitet, skal dommeren påføre betegnelsen ”diskvalificeret pga. aggressivitet” på præmielisten.
Hundeførere må ikke bære stok, dressurpisk eller lign. Dog kan dommeren tillade dårligt gående hundeførere at bruge stok, men i så fald skal denne anvendes, så hundene ikke påvirkes eller generes.

Vil du vide mere om dommerhvervet se her. (Adm.Kap.6)

Prøveleder

Organisationerne eller specialklubberne udpeger en prøveleder, som er prøvens øverste administrative myndighed, og eventuelle uklarheder omkring prøven skal afklares med denne. Vil du vide mere om prøvelederens opgaver se her. (Adm.Kap.5)
Ønsker en prøvedeltager at klage over en prøves afvikling eller bedømmelse, skal vedkommende på prøvedagen og inden prøven forlades indgive en skriftlig klage med en kort angivelse af klagens indhold til prøvelederen. Prøvelederen indsender senest dagen efter prøven den skriftlige klage til DJU. Senest 8 dage efter prøven skal klageren indbetale et af DJU fastsat gebyr til DJU’s sekretariat, ellers afvises klagen. Klageren har i samme tidsrum mulighed for at sende en uddybning af klagen til DJU’s sekretariat. Det skal understreges, at prøvelederen under selve prøven har beføjelse til at foretage en mere uformel form for klagebehandling dvs. bilæggelse af stridigheder. Prøvelederen kan bortvise en deltager fra prøven, hvis ordensreglerne overtrædes, eller den arrangerende organisations interesser modarbejdes. I tilfælde af bortvisning skal prøvelederen foretage indberetning til den arrangerende organisation. Prøvelederen har ikke en selvstændig bemyndigelse til at bringe egentlige sanktioner i anvendelse, bortset fra som ovenfor nævnt adgangen til at bortvise en prøvedeltager. Bemyndigelse hertil har alene DJU.

Før indgivelsen af en klage bør man orientere sig omkring:

- Kapitel 2. Administrative bestemmelser her (Adm.Kap.2)
- DJU’s sanktioner og procedureregler i disciplinærsager her.

 

© 2024 DJURegler.dk.