DENNE SIDE ER FORÆLDET - BRUG WWW.SJID.DK

Kap. 5 Prøvelederen

FMR

Her kan du finde Fælles Markprøveregler, lige til at downloade og printe ud.

Klik her

Kap. 5 Prøvelederen

Prøvelederen – opgaver og kompetence 

§ 14. Organisationerne eller specialklubberne udpeger en prøveleder, som er prøvens øverste administrative myndighed. Prøvelederen skal benytte DKK’s prøve/aktivitets-system, der ligger på Hundeweb, til modtagelse af tilmeldinger og betalinger, til lodtrækning, til katalogopstilling, til udskrivning af præmieliste og til registrering af præmieringer og placeringer.

Det påhviler prøvelederen:

 1. at påse, at prøvedeltagerne opfylder gældende adgangsbetingelser,
 2. at foretage lodtækning efter tilmeldingsfristens udløb mellem de tilmeldte hun-de om startrækkefølgen og i tilfælde af overtegning at foretage lodtrækning om startberettigelse blandt alle rettidigt tilmeldte,
 3. at udpege dommer, terrænleder og evt. skytte(r) til hvert hold,
 4. at tilbagebetale tilmeldingsgebyr ved forudgående meddelelse om uventet løbskhed eller sygdom indtil tilmeldelsesfristens udløb. Ved senere afmelding kræves dyrlægeattest eller anden dokumentation forelagt. Der henvises i øvrigt til ”Regler for tilbagebetaling af tilmeldelsesgebyr” på DJU’s hjemmeside.
 5. at etablere det nødvendige antal prøve-hold, hvorved bemærkes, at holdstørrelsen i ungdoms- og åben klasse ikke bør overstige 12 hunde, i brugsklasse 10 hunde, på én-dags vinderprøve 8 hunde,
 6. at søge holdene sammensat således, at der på blandede hold enten er mindst to par unghunde eller to par åben klasse hunde,
 7. at afvise løbske tæver på prøvedagen og sørge for, at disse fjernes fra prøveområdet; løbske tæver kan dog deltage i S & A-prøven og DJU´s apporteringsprøve under forudsætning af, at de først an-kommer til prøveområdet, når de øvrige hunde er færdigbedømt,
 8. at udføre ledelsesmæssige funktioner samt over for prøvedeltagere eller andre at anvende begrænsede disciplinære midler, jf. § 3, stk. 4,
 9. at træffe beslutning om aflysning af prøven i tilfælde af ugunstigt vejr eller an-dre forhold, der gør det uforsvarligt at gennemføre prøven eller umuligt at overholde det fastlagte program.
 10. at overholde gældende regler om udsætning af fuglevildt,
 11. at behandle tilfælde af doping i overensstemmelse med Dansk Kennel Klubs (DKK) retningslinier på DKK’s hjemmeside under rubrikkerne: For hundeejere/Sundhed/Doping.
© 2024 DJURegler.dk.