DENNE SIDE ER FORÆLDET - BRUG WWW.SJID.DK

Kap. 6 Dommeren

FMR

Her kan du finde Fælles Markprøveregler, lige til at downloade og printe ud.

Klik her

Kap. 6 Dommeren

Kapitel 6.  Dommeren – opgaver og kompetence

§ 15. Organisationerne eller specialklubberne inviterer dommere, som skal være autoriserede af DKK.  Autorisationen udløber med udgangen af det år, hvori dommeren fylder 70 år. Udenlandske dommere skal før invitationen være godkendt af DKK og skal opfylde samme alderskriterium som danske dommere. På vinderprøver udpeger organisationerne og specialklubberne en ordførende dommer.

§ 16. Stk. 1.  Inden for samme år må en dommer ikke være ordførende dommer på mere end én af organisationernes og specialklubbernes efterårsvinderprøver.

        Stk. 2. Dommerne på DM må ikke samme år have fungeret som ordførende dommere på organisationernes eller specialklubbernes efterårsvinderprøver.

        Stk. 3. Dommerne til DM udpeges af DJU efter indstilling fra Dommerudvalget.

        Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte begrænsninger gælder ikke for vinderprøver afviklet efter DM

 

§ 17. Stk. 1.  Inden for rammerne af FMR dømmer dommeren efter sit frie skøn. Dommerens afgørelse er endelig og inappellabel.

         Stk. 2.  Dommeren skal i alle klasser tilstræbe, at hundene afprøves i god vind.

         Stk. 3.  Dommeren bestemmer prøvetidens længde for den enkelte hund, jf. dog § 11, stk. 2. Efter første slip gives en kort mundtlig kritik.

         Stk. 4.  På prøver, hvor der fældes fugl, afgør dommeren, om skud skal afgives. (jf. § 24 stk.1. og § 11 stk. 2 sidste sætning).

 Stk. 5.  På vinderprøver og på Danmarksmesterskabet informerer ordførende dommer hundeførere og publikum om de fortsættende hundes indplacering i kategorier i henhold til DJUs regler for afvikling og bedømmelse af vinderprøver for kontinentale og engelske racer. Der henvises til retningslinierne, der er indsat som bilag i FMR.

 Stk. 6. Dommeren skal indføre kritikken af de bedømte hunde i Hundeweb senest tre uger efter prøvens afholdelse.

§ 18.  Stk. 1.  Dommeren skal diskvalificere en hund:

 1. hvis den viser udpræget mangel på jagtlyst, er skudræd, vildtsky, udpræget nervøs eller er aggressiv over for andre hunde eller mennesker,
 2. hvis den i åben-, brugs- eller vinderklasse stjæler eller groft forstyrrer makkers stand,
 3. hvis den preller i åben-, brugs- og vinderklasse,
 4. hvis den forfølger og angriber husdyr,
 5. hvis den i åben-, brugs- eller vinderklasse forfølger hårvildt,
 6. hvis den søger med vedvarende halsen, og hvis den viser vedvarende halesøg.
 7. hvis føreren ikke holder sig bag hunden eller berører hunden under afvikling af en situation.
 8. hvis en hund ikke finder en fældet fugl, som den har fået ordre til at apportere.
 9. hvis en hund i åben- brugs- eller vinderklasse bevidst går fugl op

Såfremt dommeren diskvalificerer en hund pga. aggressivitet, jf. a), skal dommeren påføre betegnelsen ”diskvalificeret pga. aggressivitet” på både præmielisten og i kritikken.

Stk. 2.  Dommeren kan diskvalificere en hund:

 1. hvis den ikke respekterer kommando eller fløjte,
 2. hvis hunden gentagne gange stiksøger
 3. i andre tilfælde efter dommerens skøn.

§ 19.  Stk. 1.  En fører skal udelukkes fra prøven, hvis givne anvisninger under prøveforløbet ikke efterkommes.

  Stk. 2.  En fører kan udelukkes fra prøven, hvis føreren trods henstilling fortsætter overdreven brug af fløjte og tilråb.

 

© 2024 DJURegler.dk.