DENNE SIDE ER FORÆLDET - BRUG WWW.SJID.DK

Kap. 2 Administrative bestemmelser

FMR

Her kan du finde Fælles Markprøveregler, lige til at downloade og printe ud.

Klik her

Kap. 2 Administrative bestemmelser

Kapitel 2.  Administrative bestemmelser
 

§ 3.  Stk. 1.  Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) administrerer og fortolker Fælles Markprøve Regler (FMR). Kun de anførte prøver ligger inden for DJU’s kompetence.

       Stk. 2.  FMR er – med de afvigelser der fremgår af enkelte bestemmelser – fælles for kontinentale og engelske racer. De enkelte racer indplaceres i de to racegrupper af Dansk Kennel Klub (DKK) efter indstilling fra DJU. De i racegrupperne for tiden indplacerede racer fremgår af ”Fortegnelse over de stående jagthunderacers indplacering i hhv. kontinental og engelsk racegruppe” (se side 24).

       Stk. 3. Klage over en prøves afvikling eller bedømmelse, der ikke umiddelbart kan bilægges af prøvelederen, skal indgives skriftligt til DJU’s sekretariat. Klagen skal være modtaget af sekretariatet senest otte dage efter prøven, og der skal inden samme frist være indbetalt et af DJU fastsat klagegebyr, ellers afvises klagen. Gebyret refunderes klageren, hvis klageren får medhold. 

       Stk. 4.  Hvis en prøvedeltager overtræder gældende regler og ordensforskrifter, modarbejder den prøvearrangerende organisations eller specialklubs interesser eller optræder utilbørligt, kan prøvelederen bortvise den pågældende fra prøven. Indberetning skal ske inden otte dage til organisationen/specialklubben, som beslutter, om sagen bør indbringes for DJU. En bortvist deltager fortaber tilmeldingsgebyret.

       Stk. 5. Hvis intet andet er præciseret i teksten, omfatter FMR danske prøver i DJUs regi og udstillinger i FCIs (Fédération Cynologique Internationale) regi.

§ 4.  Klagesager/indberetninger behandles af DJU i henhold til ”Dansk Jagthunde Udvalgs sanktioner og procedureregler i disciplinærsager” (se side 29). Heraf fremgår bl.a., at DJU kan udelukke en indklaget og dennes hunde(e) for en periode eller for bestandig.

§ 5.  Organisationerne, dvs. Danmarks Jæger-forbund (DJ), Dansk Kennel Klub (DKK) og Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark (FJD) samt specialklubberne, kan til deres vinderprøver og til fuldbrugsprøverne ansøge DKK om ret til at tildele CACIT (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail).

§ 6.  DJU afholder Danmarksmesterskabet (DM) og fastsætter de nærmere regler herfor. Der anvendes konkurrencebedømmelse.

§ 7.  For skader forvoldt af hunde har ejeren/føreren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Hunde, der deltager på prøver, skal derfor være behørigt ansvarsforsikrede.

 

 

© 2024 DJURegler.dk.